Identiteit

in de praktijk

Een algemeen bijzondere basisschool waarin teamleden leven en werken vanuit een christelijke identiteit. Wat betekent dat in de praktijk?

Visie

Zoals in de statuten van de school verwoord staat, geloven en ervaren we dat God, die zich openbaart in de Bijbel, bij ons dagelijks leven betrokken wil zijn. Het zoeken naar Zijn aanwezigheid en leiding is de basis voor ons handelen. De manier waarop Jezus de mensen tegemoet treedt is een voorbeeld voor ons en dit willen we uitleven naar de leerlingen en de ouders.

Geloven is iets persoonlijks, maar ook iets wat je gemeenschappelijk kunt beleven en waarin je elkaar kunt versterken.

We vinden het belangrijk dat leerkrachten vanuit hun eigen geloof in God leven en werken. Hoe dat tot uiting komt kan en mag verschillen, omdat ieder mens uniek is. Het is belangrijk dat ieder zich vrij voelt en niet in een keurslijf zit. Leidraad is hierbij dat we kinderen geen geloof op willen leggen, maar het voorleven in de hoop dat ze zelf een verlangen naar God krijgen. In het dagelijkse leven en de ontwikkeling van de school zoeken we praktisch naar leiding van God door gezamenlijk gebed.

In de maatschappij waarin we leven is het grootste gedeelte van de mensen niet christelijk. We hebben hier geen oordeel of mening over en accepteren iedereen zoals hij/zij is. Kinderen uit alle gezinnen zijn welkom op onze school, ongeacht levensovertuiging, geloof, politieke voorkeur, ras of sekse. Wel dienen ouders de grondslag te respecteren en zich praktisch te willen inzetten voor de school.

Welke praktische zaken zie je in school terug vanuit deze visie?

 • Aan het begin van de dag start het team gezamenlijk waarin er ook voor de dag gebeden
 • In de klassen wordt gezongen uit een liedboekje met christelijke liedjes dat door school is samengesteld. Dit kan door leerkrachten worden aangevuld met andere christelijke liedjes.
 • Rondom Kerst en Pasen worden de Bijbelverhalen die daar bij horen
 • Door het jaar heen kunnen Bijbelverhalen worden De school heeft hier ook materialen voor, maar er is geen methode.
 • Op ouderavonden starten we met een lied of
 • Bestuursvergaderingen starten en sluiten we af met
 • In gesprekken met kinderen staat respect voor ieders overtuiging centraal, maar vragen we ook respect voor de grondslag van de Dat betekent dat kinderen meedoen met de activiteiten die we als school aanbieden zoals vieringen en het zingen van christelijke liedjes.

Wat verwachten we van de leerkrachten vanuit deze visie?

 • Je legt de leerlingen geen geloof op, maar leeft het voor in de hoop dat ze zelf een verlangen naar God krijgen.
 • Je vertelt rondom Kerst en Pasen de verhalen uit de Bijbel die daar bij horen en besteed ook op andere momenten in het jaar aandacht aan Hiervoor is geen vorm of hoeveelheid bepaald.
 • Je zingt met kinderen uit het boekje van school en je mag ook zelf liedjes inbrengen in de Je gebruikt bij het zingen uit het boekje de liedbegeleidingen die op sharepoint staan.
 • Als je wil kun je ’s ochtends bij de gezamenlijk start als team voor dingen bidden die je bezig houden of uiten wat je hoopt voor die dag.
 • Bij vieringen neem je actief

Wat verwachten we van ouders vanuit deze visie?

 • Je hebt respect voor de visie zoals deze door school is beschreven en het is voor jou geen belemmering om je thuis te voelen op school.
 • Je hebt respect voor ieders levensovertuiging en laat je kind meedoen met de dingen die op school worden aangeboden rondom het christelijk Daarbij laat je zien dat ieder zelf mag geloven wat en hoe hij/zij wil.

Wat verwachten we van leerlingen vanuit deze visie

 • Je hebt respect voor de grondslag van de school door mee te doen met vieringen, stil te zijn tijdens bidden, mee te zingen met christelijke Ook verwachten we dat je niet vloekt op school.
 • Je hebt respect voor de levensovertuiging/geloof van je medeleerlingen.
ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl