Kennismaken

en aanmelden

Kennismaken en aanmelden

Als ouders hun kind(eren) willen aanmelden, zal er eerst telefonisch contact zijn met de directeur. Daarin wordt kennismakingsprocedure besproken en overlegd hoe dit gepland kan worden. Ook vraagt de directeur kort wat informatie over betreffende kind(-eren).

In de laatste 4 weken van het schooljaar kunnen we in principe geen kennismakingsprocedure meer starten. Deze worden dan in het volgende schooljaar gepland.

Toelatingsbeleid Matthijsje

Kinderen uit alle gezinnen zijn welkom op onze school, ongeacht levensovertuiging, geloof, politieke voorkeur, ras of sekse. Wel dienen ouders de grondslag te respecteren en zich praktisch te willen inzetten voor de school. Hiervoor tekenen zij op het aanmeldformulier. Hieronder zijn zaken beschreven die echter bepalen of een leerling ook daadwerkelijk op onze school een plek kan krijgen.

 • Qua klassengrootte maximaal 10 leerlingen per leerjaar, dus in combigroep maximaal 20 leerlingen.
 • Splitsen groepen of samenvoegen van meer dan twee groepen heeft niet de voorkeur.
 • Kleuterklas is een uitzondering. Daar is het maximum 25 leerlingen vanwege instroomgroep na januari (groep 0).
 • Er is een voorrangsbeleid: respectievelijk: broertjes/zusjes, kinderen van personeel, kinderen vanuit peuterspeelzaal Het Klavertje.
 • Ouders van kinderen die op de wachtlijst komen, zullen we wel uitnodigen voor rondleiding en korte presentatie door directeur, maar
  het gesprek met het team zal pas plaatsvinden als blijkt dat er ook daadwerkelijk plek is.
 • In het schoolondersteuningsprofiel wordt verwoord waar grenzen liggen m.b.t. extra ondersteuning en hoe er wordt omgegaan met
  aanmeldingen van leerlingen ouder dan 4 jaar.

Aanmelding

Hieronder staat stapsgewijs de procedure beschreven, waarbij het in de praktijk soms wel iets anders kan gaan als dat beter past.

 • Ouders lezen de schoolgids (-supplement) waarin praktische informatie over de Matthijsje staat beschreven. Het supplement kan evt ook op papier worden opgestuurd. De schoolgids is te vinden op de website onder het kopje downloaden: schoolgids algemeen deel en supplement).
 • Er is telefonisch of per mail contact om dingen te plannen en af te spreken (o.a. over contact met vorige school).
 • Als kinderen van een andere basisschool komen, neemt de directeur contact op met die school om te achterhalen of er specifieke ondersteuning nodig is voor het kind/de kinderen (aan de hand van deze gegevens wordt ingeschat of het zinvol is om de verdere kennismakingsprocedure te vervolgen).
 • Ouders (zonder hun kinderen) krijgen een rondleiding van een ouder om 8.45 uur en daarna een korte presentatie over de achtergrond van de school door de directeur. Dit duurt ongeveer 45 minuten.
  Tijdens deze presentatie ontvangen ouders een aanmeldformulier en leveren deze uiterlijk twee weken voor het kennismakingsgesprek in.
 • Aan de hand van het aanmeldformulier wordt bekeken of school daadwerkelijk de benodigde ondersteuning kan bieden en of het nodig is hiervoor nog nader onderzoek te doen.
 • Ouders (zonder hun kinderen) hebben een kennismakingsgesprek met 3 of 4 teamleden waarin ouders iets over zichzelf en hun kind(eren) vertellen en onderwerpen zoals de ouderparticipatie, en de identiteit van de school aan de orde komen. Dit duurt ongeveer 45 minuten tot een uur en is op een middag na schooltijd.
 • Ouders kunnen (een gedeelte) van een ouderavond bijwonen als deze in de periode van kennismaken valt.
 • De directeur neemt contact met ouders op om inschrijving en instroming te regelen Als er knelpunten uit het aanmeldformulier of kennismakingsprocedure zijn gebleken worden deze door directeur besproken. Mocht daaruit blijken dat Matthijsje niet een passende plek kan bieden, dan wordt er onder verantwoordelijkheid van de directeur gezocht naar een passende plek binnen het samenwerkingsverband.
 • De aangemelde leerling(en) kan een dagdeel meedraaien om te ondervinden of de school bij hem/haar past.

Deze procedure is door de jaren heen opgezet omdat we het belangrijk vinden dat nieuwe ouders de school goed leren kennen voordat ze besluiten om op school te komen. We hebben als school een bijzonder karakter. Mocht voor ouders tijdens de procedure duidelijk worden dat onze school toch niet bij hen past dan kan deze procedure door de ouders op elk moment stopgezet worden.

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl