Kennismaken

en aanmelden

Kennismaken en aanmelden

Als ouders hun kind(eren) willen aanmelden, zal er eerst telefonisch contact zijn met de directeur. Daarin wordt kennismakingsprocedure besproken en overlegd hoe dit gepland kan worden. Ook vraagt de directeur kort wat informatie over betreffende kind(-eren).

Hieronder staat stapsgewijs de procedure beschreven, waarbij het in de praktijk soms wel iets anders kan gaan als dat beter past. 

  • Ouders lezen de schoolgids (-supplement) waarin praktische informatie over de Matthijsje staat beschreven. Het supplement kan evt ook op papier worden opgestuurd. De schoolgids is te vinden op de website onder het kopje downloaden: schoolgids algemeen deel en supplement).
  • Er is telefonisch of per mail contact om dingen te plannen en af te spreken (o.a. over contact met vorige school).
  • Als kinderen van een andere basisschool komen, neemt de directeur contact op met die school om te achterhalen of er specifieke ondersteuning nodig is voor het kind/de kinderen.

Aan de hand van deze gegevens wordt ingeschat of het zinvol is om de verdere kennismakingsprocedure te vervolgen.

  • Ouders krijgen een rondleiding van een ouder door de school onder schooltijd (van ca 9.00 tot ca. 10.00 uur)
  • Ouders hebben een kennismakingsgesprek met het team waarin het team o.a. over de achtergrond van de school vertelt en waarin ouders iets over zichzelf en hun kind(eren) vertellen. (ca 1-1,5 uur op een middag na schooltijd)

Na het gesprek ontvangen de ouders een aanmeldformulier. Deze kunnen zij in de periode tot de ouderavond invullen.

  • Ouders wonen het eerste gedeelte van een ouderavond bij en hebben aansluitend met bestuursleden een kennismakingsgesprekje waarin o.a. de ouderbijdrage en de mogelijkheden qua inzet wordt besproken. Ouders leveren dan aanmeldformulier in. Soms kan het beter uitkomen om voor het gesprekje met het bestuur een andere datum te zoeken.
  • Aan de hand van het aanmeldformulier wordt bekeken of school daadwerkelijk de benodigde ondersteuning kan bieden en of het nodig is hiervoor nog nader onderzoek te doen.
  • De directeur neemt contact met ouders op om inschrijving en instroming te regelen Als er knelpunten uit het aanmeldformulier of kennismakingsprocedure zijn gebleken worden deze door directeur besproken. Mocht daaruit blijken dat Matthijsje niet een passende plek kan bieden, dan wordt er onder verantwoordelijkheid van de directeur gezocht naar een passende plek binnen het samenwerkingsverband.

Deze procedure is door de jaren heen opgezet omdat we het belangrijk vinden dat nieuwe ouders de school goed leren kennen voordat ze besluiten om op school te komen. We hebben als school een bijzonder karakter. Mocht voor ouders tijdens de procedure duidelijk worden dat onze school toch niet bij hen past dan kan deze procedure door de ouders op elk moment stopgezet worden.

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl