Waar de school voor staat

uitgangspunten

Matthijsje is in veel opzichten een basisschool als vele andere. Alles wat kinderen tussen de vier en twaalf jaar moeten leren, staat op het programma. En na groep acht vervolgen ze hun studie in het voortgezet onderwijs. Een gewone basisschool? Toch niet!

Levensbeschouwelijke identiteit

Stichting Matthijsje is ontstaan vanuit de B’ulah-hoeve in Steenwijk. De B’ulah-hoeve is een leefgemeenschap die rond 1970 ontstond, doordat mensen elkaar herkenden in levensvragen zoals: “Wat betekenen de dingen die in de Bijbel staan voor mijn leven hier en nu?”
Door de jaren heen verdween de directe verbinding met de B’ulah hoeve, maar de oorspronkelijke reden om de school te stichten drijft ons nog steeds. In de statuten staat daar het volgende over geschreven:

We geloven en ervaren dat God, die zich openbaart in de Bijbel, betrokken wil zijn bij alle details van het dagelijks leven. Deze basis geeft richting en vorm aan ons onderwijs.
Een schoolgemeenschap waar en veilige omgeving geboden wordt, waar ieder Gods vrede kan ervaren en waar het samen leven van kinderen en volwassenen centraal staat. In deze omgeving zorgen wij voor een goed pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen een harmonieuze, brede en eigen ontplooiing doormaken, waarbij zij zich ontwikkelen tot sociale en bewuste burgers.

Het onderwijs is in zijn pedagogische visie en vormgeving tevens geïnspireerd door leven en werken van Janusz Korczak.

Missie en visie / onderwijsconcept van onze school

We bieden een rijke leeromgeving aan, waarin geluk, je veilig voelen en samenleven centraal staat, vanuit respect voor ieders eigenheid.

Rijke leeromgeving

In de school en op het schoolterrein bieden we leerlingen zowel in materialen als in lesstof een rijk aanbod. Hierdoor kunnen kinderen zich breed ontwikkelen. Van elke leerling en elke groep wordt drie keer per jaar in teamverband besproken of het aanbod passend is en of hierin bijstelling nodig is. Het doel is dat leerlingen niet op één gebied excelleren, maar zich op alle gebieden ontwikkelen.

Gelukkig voelen

Het aanbod, de begeleiding en de organisatorische zaken zijn er op gericht dat leerlingen, ouders en personeel zich gelukkig kunnen voelen op school. Daarnaast zijn we er op gericht om leerlingen te leren om keuzes te maken die het geluk van henzelf en hun naaste bevorderen. Hiervoor worden groeps- en individuele gesprekken gebruikt. Vragenlijsten en observaties dienen als aanleiding voor gesprek.

Veilig voelen

Veiligheid heeft in onze ogen onder andere te maken met het bieden van grenzen. Zowel het gedrag van de leerkracht, van ouders als van de leerlingen is bepalend voor de veiligheid (fysiek of mentaal). Daarin geven we grenzen en mogelijkheden aan en geven we leerlingen ook inzicht in wat hun gedrag voor een ander betekent. We hanteren zo duidelijk en eenvoudig mogelijke regels en afspraken. Het leerlingenparlement heeft inbreng in de schoolomgeving en regels. Leerkrachten zijn zowel in de klas als bij het buiten spelen altijd aanwezig, om ook daarin de veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
We vinden het belangrijk dat niet alleen leerlingen, maar ook de volwassenen zich veilig voelen. Daarom wordt de dag door het team gezamenlijk begonnen en afgesloten, waarbij het ook mogelijk is om zich persoonlijk te uiten en zoeken we contact met ouders waarbij er ook aandacht voor hun welbevinden op school.

Samen leven en leren

We werken met kleine combinatiegroepen van maximaal 20 leerlingen (kleuterklas maximaal 25 lln). De leerkracht heeft daardoor met iedere leerling mogelijkheid tot contact. De leerlingen doen veel dingen samen, in het werken, spelen en ontdekken. Ze leren daarbij ook rekening te houden met elkaar. Feesten worden gezamenlijk met ouders en team voorbereid en gevierd. Op ouderavonden zijn ouders in principe allemaal aanwezig. Deze avonden hebben afwisselend een (onderwijs)inhoudelijke, actieve of creatieve invulling. Ouders kiezen bewust voor (de identiteit van) de school en doorlopen daartoe een kennismakingsprocedure. Zij dragen ook praktisch hun steentje bij, bij schoonmaak en onderhoud. Dit is ook een mogelijkheid om als ouders betrokken bij school en elkaar te zijn.

Respect voor ieders eigenheid

Respect is het kernwoord van het leven en werken van Janusz Korczak. Bij de uitwerking van zijn pedagogische visie hebben we beschreven wat dit voor onze school betekent. Bij onenigheid of moeilijkheden tussen kinderen wordt zo veel mogelijk uitgepraat en samen met hen opgelost, waarbij we ze willen leren respect te krijgen voor ieders eigenheid en elkaar te kunnen aanvaarden zoals ze zijn.

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl