Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (M.R.) voeren de ouders en het personeel formeel overleg met directeur en bestuur. De taak van de M.R. is het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school.
Daartoe heeft de M.R. de bevoegdheid om:

  • Advies of instemming te geven ten aanzien van bestuursbesluiten (bijvoorbeeld het wijzigen van het schoolplan, benoemings- en ontslagbeleid, vakantieregelingen, schooltijden.
  • Alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het bevoegd gezag (bestuur) en de directeur
  • Voorstellen te doen aan het bestuur en het team.

De M.R. bestaat uit twee ouders en zo mogelijk twee leerkrachten.
De oudergeleding van de M.R. wordt gekozen door de ouders; de personeelsgeleding wordt gekozen door het personeel. De M.R. vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De M.R. heeft periodiek overleg met het bestuur en de directeur. In principe zijn alle M.R.- vergaderingen openbaar. De notulen van de M.R. staan ter inzage in de huiskamer.
De data van de vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van de M.R.

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl